Polityka prywatności

  VINC ( właściciel serwisu wynajemdlaciebie.eu ) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.cal.pl/polityka-prywatnosci   Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: VINC nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.   Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie prenumerować newslettera oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez firmę VINC.   Dane Osobowe W czasie korzystania z serwisów należących do VINC możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.   Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.   I. Dane kontaktowe 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VINC  (dalej jako Administrator) z siedzibą w Poznaniu (60-551) ul. Augustyna Szamarzewskiego 45A/48.   II. Cele i podstawy przetwarzania danych 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy oraz w celu wykonania przewidzianych w tej umowie zadań. 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że wymaga tego wykonanie umowy. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dwa lata po zakończeniu trwania abonamentu usługi lub na życzenie zostaną usunięte wcześniej.   III. Zakres przysługujących praw 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora. 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.   Jawne Dane Osobowe Dane osobowe podane na serwisach należących do VINC przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. VINC nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.   Inne formularze Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do VINC i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez VINC nie podlegają Polityce Prywatności.   Cookies (Ciasteczka) VINC wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.   Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.   Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.   Przekazywanie danych do Państw trzecich Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie takie może jednak nastąpić w zakresie opisanym poniżej.   Przekazanie danych osobowych poza EOG może nastąpić w związku z korzystaniem przez Administratora z usług analitycznych lub reklamowych dostarczanych przez Google LLC, w tym Google Adwords oraz Google Analytics. Przekazanie następuje w takim wypadku do Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield), stwierdzającej zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych w odniesieniu do podmiotów uczestniczących w programie, w tym do dostawcy powyższych usług – Google LLC, Mountain View, California.   Przekazanie danych może nastąpić również w przypadku zamówienia usługi wymagającej przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, tj. w szczególności rejestracji domeny internetowej, której rejestr jest obsługiwany przez podmiot mający siedzibę w państwie nienależącym do EOG lub certyfikatu SSL obsługiwanego przez taki podmiot. W tym wypadku dane osobowe są przekazywane niezależnie od tego, czy w stosunku do danego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych lub czy zostały zapewnione inne zabezpieczenia określone w art. 46 lub 47 RODO. Dane zostaną przekazane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówionej usługi.   W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   Mając na uwadze, że określenie z góry i opisanie wszystkich możliwych sytuacji przekazania danych osobowych poza EOG w związku z rejestracją domen, zakupem certyfikatów SSL lub zamawianiem innych usług oferowanych przez Administratora jest niemożliwe w niniejszym dokumencie (w bazie IANA funkcjonuje ponad 1500 domen, w tym krajowych, międzynarodowych oraz domen typu nTLD, których rejestry często prowadzone są przez odrębne organizacje).   Partnerzy Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do VINC.  
Szukaj